Поиск по коду изделия
23 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) | СХЕМЫ

55523/00 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/00 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
Совместимость:
V1,V2,V3,V4,V5,V6
V5
HL (TR)
V1
EL (PL)
V3
SL (TR)
V6
КОМПЛЕКТАЦИЯ HL с КПП SPEEDGEAR (ТУРЦИЯ)
V4
EL (TR)
V2
КОМПЛЕКТАЦИЯ HL (ПОЛЬША)

55523/01 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/01 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)

55523/02 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/02 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)

55523/03 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/03 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
Совместимость:
V14,V15,V16,V17,V20
V17
ELX (TJ)
V15
ED TAXI (TJ)
V16
EL (TJ)
V14
EDX (TJ)
V20
HL SPEEDGEAR (CN)

55523/04 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/04 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
Совместимость:
V8,V9,V10,V18
V9
ELX
V18
КОМПЛЕКТАЦИЯ EL (ИНДИЯ)
V10
MAESTRO (IND)
V8
EX (IND)

55523/05 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/05 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)

55523/06 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/06 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
Совместимость:
V21,V22,V23,V24,V29
V29
HL AUTOMATIC TRANSMISSION (CN) MY 2004 C
V22
HL (CN) MY 2004
V21
EX (CN) MY 2004 CF2
V23
HL SPEEDGEAR (CN) MY 2004
V24
HLX (CN) MY 2004

55523/07 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/07 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
Совместимость:
V27,V28,V41
V27
ELX (EXPORT)
V28
EX (MA)
V41
ECONOMY (EXPORT)

55523/08 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/08 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
Совместимость:
V37,V38
V38
ELX (ZA)
V37
EL (ZA)

55523/09 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
55523/09 ПУЧОК ПРОВОДОВ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)
Совместимость:
V73,V74
V73
IRAN BASE
V74
FUNZIONALE IRAN